[ terug - retour ]
 
Gent - Gand   24/02/2008

Grote Prijs - Grand Prix
Gustave Beernaerts

Site Flanders Dog Show - Info - Inschrijvingen - Inscriptions
     
Volledige resultaten
Résultats complets
Complete results
  Beeld en grafzerk - Statue et tombe
 
  Gustave BEERNAERTS 1887 – 1932  
Ter gelegenheid van de CAC-CACIB Tentoonstelling Flanders Dog Show, georganiseerd door de Koninklijke Kynologische Maatschappij der Vlaanderen op zondag 24 februari 2008, heeft de Koninklijke Belgische Windhonden-club (KBWC) de meest beroemde Belgische Barzoi fokker (Russische windhonden)  gehuldigd :
Gustave BEERNAERTS.
A l’occasion de l’Exposition CAC-CACIB Flanders Dog Show organisée par la Société Royale Canine des Flandres le dimanche 24 février 2008, le Club Royal Belge du Lévrier (CRBL) a rendu hommage au plus célèbre Eleveur belge de Barzoïs (Lévriers russes) : Gustave BEERNAERTS.
Gustave BEERNAERTS 1887 – 1932
       
       
  Met toekenning van Avec attribution des  
       
  GROTE PRIJS GUSTAVE BEERNAERTS 2008 GRAND PRIX GUSTAVE BEERNAERTS 2008  
 
   
  aan de Beste Barzoï Reu
  aan de Beste Barzoï Teef
   
   
MCh. Piatoi Polozovich de Xanishka
Veronique Jans (B)
Resultaten - Résultats - Results
   
  au Meilleur Barzoï Mâle
  au Meilleur Barzoï Femelle
   
   
  Bliostka de l'Hermitage d'Eole
  Sylvie Guillon (F)
     
 
       
  PRIJS GUSTAVE BEERNAERTS 2008 PRIX GUSTAVE BEERNAERTS 2008  
 
   
  aan de Beste Barzoï Jeugdreu
  aan de Beste Barzoï Jeugdteef
   
   
Garsova Wolfskaïa
Anne Vuylsteke (B)
Resultaten - Résultats - Results
   
  au Meilleur Barzoï Mâle Jeune
  au Meilleur Barzoï Femelle Jeune
   
   
  Lesnitschewo a.d. Zarenreich
  Veronique Jans (B)
     
 
 

De keurmeesters :
Barzoi Reuen : de heer Pierre RENARD, Voorzitter van de Club du Barzoï de France.
Barzoi Teven : de heer Jean BRIXHE, Voorzitter van de Koninklijke Belgische Windhondenclub.

Les juges :
Barzoïs Mâles : Mr. Pierre RENARD, Président du Club du Barzoï de France.
Barzoïs Femelles : Mr. Jean BRIXHE, Président du Club Royal Belge du Lévrier.

 
       
Gustave BEERNAERTS (Gent 1887 – Basel 1932), was een van de meest opmerkelijke figuren van de Koninklijke Belgische Windhondenclub, en Voorzitter van de Koninklijke Kynologische Maatschappij der Vlaanderen.
 
Gustave BEERNAERTS (Gand 1887 – Bâle 1932), une des figures les plus marquantes du Club Royal Belge du Lévrier, fut également Président de la Société Royale Canine des Flandres.
     
 

Tentoonstelling van GENT 1907 : Prijzen aangeboden door Gustave BEERNAERTS.

 
Exposition de GAND 1907 : Prix offerts par Gustave BEERNAERTS
 
     
Zijn Barzoi fokkerij (du Zwaenhoek) trok onmiddellijk de aandacht door de directe contacten die hij opbouwde met Perchino, de Fokkerij van Hare Keizerlijke Hoogheid Nikolaï Nikolaievitch, de groothertog van Rusland.
 
Son Elevage de Barzoï (du Zwaenhoek)  retint immédiatement l’attention par les contacts directs qu’il établit avec Perchino, l’Elevage de Son Altesse Impériale Nikolaï Nikolaievitch, le grand-duc de Russie.
     
Hij had al een Kampioen in 1908 : Ugar de Perchino.  Vanaf dat ogenblik bleef zijn reputatie als fokker en kenner groeien (hij was Bestuurslid van de Belgische Windhondenclub, de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus, Keurder …) en hij mag dan ook met reden één van de grootste wereldkenners genoemd worden voor de Barzoïs.
 
Hij importeerde fokdieren uit heel Europa, Rusland, VS en zijn Kampioenen waren niet meer bij te houden (namelijk Boldareff du Zwaenhoek, Brusga du Zw. , Brassok du Zw., Fedora du Zw., Perchina du Zw., enz…)  Verschillende Barzoï liefhebbers groepeerden zich met hem en België was binnen de kortste tijd een van de belangrijkste trekpleisters voor dit ras : de Fokkerijen van Mej. Van Gestel (de Nikitinsk), Eerwaarde Godts (de Ruwendael, die eveneens veel uitwisselingen deed met de duitse fokkerij vom Bergland…).
 
Boldareff du Zwaenhoek
Boldareff du Zwaenhoek
 
Masloiva du Zwaenhoek
Masloiva du Zwaenhoek
 
En 1908, il comptait déjà un Champion : Ugar de Perchino.  A partir de ce moment, sa réputation d’éleveur et de connaisseur (il fut Membre du Comité du Club Belge du Lévrier, du Comité de la Société Royale Saint-Hubert, Juge …) ne fit que croître et il fut considéré avec raison comme une des plus hautes autorités mondiales en matière de Barzoïs. 
 
Il importa des reproducteurs de toute l’Europe, de Russie, des USA,  et ses Champions (notamment Boldareff du Zwaenhoek, Brusga du Zw. , Brassok du Zw., Fedora du Zw., Perchina du Zw., etc…) ne se comptèrent plus.  Autour de lui, se groupèrent de nombreux amateurs de Barzoïs et bientôt la Belgique devint un des principaux pôles d’attraction de cette race : Elevages de Melle. van Gestel (de Nikitinsk) de l’Abbé Godts (él. de Ruwendael, qui fit également de nombreux échanges de sangs avec l’élevage allemand vom Bergland…).
 
     
Postkaart van 1 april ( !) 1911.
Bezoek van Mr. CARON aan
de Fokkerij du Zwaenhoek.
 
 
Carte postale du 1er avril (!) 1911.
La visite de Mr. CARON à
l’Elevage du Zwaenhoek.
     
Op 9 november 1923, deed zich een van de belangrijkste gebeurtenissen voor in de Geschiedenis van de Windhonden.  Het was op deze datum dat Gustave BEERNAERTS te Gent, samen met de Franse Alex PELISSON en Henri TEISSONIERE, de l’Union Internationale des Clubs de Lévriers (UICL) stichtte.
 
Le 9 novembre 1923, se produisit un des événements les plus marquants de l’Histoire des Lévriers.  A cette date en effet, Gustave BEERNAERTS fonda à GAND, avec les Français Alex PELISSON et Henri TEISSONNIERE, l’Union Internationale des Clubs de Lévriers (UICL).
     
Gelijklopend werd door de uitgeweken russen, Graven Artem BOLDAREFF, Boris en Dimitri CHEREMETEFF – die in Gent bij Gustave BEERNAERTS waren – een officiële Barzoï standaard opgesteld.
 
Simultanément, les émigrés russes, Comtes Artem BOLDAREFF, Boris et Dimitri CHEREMETEFF -qui se trouvaient à GAND chez Gustave BEERNAERTS- établirent un standard officiel du Barzoï.
     
 

Barzoï groep voorgesteld te Gent in 1923 door Mr. & Mevr. BEERNAERTS

Groupe de Barzoïs présenté par Mr. & Mme. BEERNAERTS à Gand 1923
 
     
Op 10/11 november 1923 vond in Gent de eerste UICL Tentoonstelling plaats, met meer dan 100 deelnemende Windhonden, waaronder 50 aanwezige Barzoïs.  De Beste Windhond van de Tentoonstelling werd Ch. Fédora du Zwaenhoek.
 
Les 10/11 novembre 1923, eut lieu à GAND la première Exposition UICL, avec plus de 100 Lévriers participants, dont 50 Barzoïs présents.  Le Meilleur Lévrier de l’Exposition fut Ch. Fédora du Zwaenhoek.
     
   

 

 
Tentoonstelling van GENT 1923. 
Barzoï Koppel
van Mevr. BEERNAERTS,
die de 1ste Prijs behaalden
 
 
 

Exposition de GAND 1923. 
Couple de Barzoïs
à Mme. BEERNAERTS,
gagnant le 1er Prix

 
 
     
     
In 1929, vierde de Fokkerij du Zwaenhoek het behalen van zijn 250e CAC.
Plaquette commémorative - Gedenkplaat - Gustave Beernaerts 1932
En 1929, l’Elevage du Zwaenhoek fêta l’obtention de son 250e CAC.
   
Het was in 1932 te Basel, dat de Algemene Vergadering van de UICL (21 mei 1932) gehouden werd samen met de UICL Tentoonstelling (21 en 22 mei 1932).  Gustave BEERNAERTS fungeerde als Keurder tijdens deze Tentoonstelling.
Teruggekomen in Hotel Euler van Basel, overleed hij de nacht van 22 op 23 mei…
En 1932, se tinrent à Bâle l’Assemblée Générale de l’UICL (21 mai 1932) ainsi que l’Exposition UICL (21 et 22 mai 1932).  Gustave BEERNAERTS fonctionna comme Juge lors de l’Exposition.
Rentré à l’Hôtel Euler de Bâle, il y décéda dans la nuit du 22 au 23 mai…
   
   
   
Verschillende plechtigheden werden georganiseerd, platen en trofeeën werden ter zijne herinnering gerealiseerd.
De nombreuses cérémonies d’hommages furent organisées, des plaquettes et trophées à sa mémoire furent aussi réalisés.
   

Gedenkplaat - Plaquette commémorative   Gustave BEERNAERTS 1932

     
       
 
Graf van Gustave BEERNAERTS te GENT met beeld van de Barzoï Ch. Sakkaroff du Zwaenhoek, kleinzoon van één van G. BEERNAERTS lievelings Barzoïs : Asmodey O’ Valley Farm.
 
 
Tombe de Gustave BEERNAERTS à GAND avec statue du Barzoï Ch. Sakkaroff du Zwaenhoek, petit-fils d’un des Barzoïs préféré de G. BEERNAERTS : Asmodey O’ Valley Farm.
 
       
 
     
In 1934 werd Mevr. BEERNAERTS Voorzitster van de Koninklijke Belgische Windhondenclub.
 
En 1934, Mme. BEERNAERTS devint Présidente du Club Royal Belge du Lévrier.
     
Ter gelegenheid van deze Internationale Tentoonstelling van GENT, zal de Koninklijke Belgische Windhondenclub de herinnering eren van deze uitzonderlijke figuur van de Belgische Kynologie, met name Gustave BEERNAERTS .
 
A l’occasion de l’Exposition Internationale de GAND, le Club Royal Belge du Lévrier tient à honorer la mémoire de cette figure exceptionnelle de la Cynophilie belge que fut Gustave BEERNAERTS.
     
Foto's Photos Pictures
 
De KBWC heeft eveneens de verschillende symbolische locaties die in relatie staan met Gustave BEERNAERTS (Park met beeld te GENT en grafzerk) bezocht.
  Outre l’Exposition le CRBL a également organisé une visite de lieux symboliques en relation avec Gustave BEERNAERTS  (Parc avec statue à GAND et tombe).
     
Kasteel du Zwaenhoek te MELLE   Barzoï in het park van GENT
 
Château du Zwaenhoek à MELLE   Barzoï dans le parc de GAND
     
Jean Brixhe*
Voorzitter van de Koninklijke Belgische Windhondenclub.
Président du Club Royal Belge du Lévrier.

De Keurders !...
Karikatuur van de Tentoonstelling te
Brussel 1925 :
Gustave BEERNAERTS

en
Mr. VAN ESSEN (NL)
in de Ring.

Les Juges !..
Caricature de l’Exposition de
Bruxelles  1925 :
Gustave BEERNAERTS

et
Mr. VAN ESSEN (NL)
au Ring.

 
 
* Buiten mijn persoonlijke documentatie, werden ook verscheidene documenten die bijgedragen hebben tot de opstelling van dit artikel bezorgd door Pierre DE BRAKELEIR, Secretaris van de Koninklijke Kynologische Maatschappij der Vlaanderen en door Niek VERMEULEN (Gent) die ik hierbij dan ook persoonlijk wil bedanken.
 
* Outre ma documentation personnelle, plusieurs documents ayant contribué à la rédaction du présent article m’ont été communiqués par Pierre DE BRAKELEIR, Secrétaire de la Société Royale Canine des Flandres et par Niek VERMEULEN (Gand) auxquels j’adresse mes plus vifs remerciements.
 
 
back to top